1. Bấm vào biểu tượng lưu ở dưới cùng

2. Bấm vào "Thêm vào MH chính"